bildspel11
bildspel21
bildspel31

I tider av oro

2022-05-01

Krismedvetenheten i vårt land höjs på några dagar i samband med invasionen i Ukraina. Vardagen fylls av begrepp som för de flesta är ganska långt borta. Det är begrepp som skyddsrum, totalförsvar, Hesa Fredrik, hybridkrig.

Hybridkrig förklaras som ett krig som förs i det dolda, ofta utan någon typ av väpnad konflikt. Det kan till exempel handla om falska informationskampanjer eller cyberattacker.
Syftet är att skapa instabilitet, oreda, kaos.
Det skulle kunna innebära stor påverkan på hela samhället och rejäl ökad arbetsbelastning för vissa yrkesgrupper.
Steget från vardag till en kris kan dock vara otydligt, påverkan lågintensiv men långvarig.

När det är så mycket kris att det påverkar regler för arbetsrätt och arbetsmiljö,
finns från 1987 den Arbetsrättsliga beredskapslagen, som reglerar vad som händer med arbetsrätten vid händelse av kris, krigsfara eller vid förhållanden som beror på krig utanför Sveriges gränser.
Lagen skrevs för 35 år sedan under då rådande förhållande och är nu föremål för översyn och uppdatering.

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen ger regeringen möjlighet att meddela särskilda föreskrifter i syfte att få totalförsvaret att fungera.

Alla reagerar vi olika på det som händer, hur mycket vi vill och kan ta till oss.
En del medarbetare på våra arbetsplatser kommer från tidigare krigsdrabbade områden och påminns om sina erfarenheter från krig.

Det är av stor betydelse att arbetsplatser har organiserade möjligheter för medarbetare att få hjälp med att dämpa oro, hantera upplevelser som kommer upp till ytan och att känna tryggheten i arbetet och på arbetsplatsen. Företagshälsovården med samtalsterapeutisk kompetens är en stor resurs i sammanhanget.

Vi kan alla hjälpas åt att lindra oro. Vissa vill prata, andra vill bli distraherade en stund.
Visa att du finns där, våga fråga hur någon mår, men var beredd på att alla inte vill prata.
Genom att lyssna aktivt på den som berättar för dig och behålla i förtroende kan du hjälpa mycket.

Elisabeth Wahlström, VD
Textbearbetning

Källa: Du&Jobbet
April 2022