bildspel11
bildspel21
bildspel31

Återgång till arbetsplatsen när restriktionerna upphör

2022-02-09

Många arbetsplatser påverkas när Corona restriktionerna upphör 9 februari.
En genomarbetad strategi kan underlättar återgången till arbetsplatsen igen.

Covid-19 är fortfarande en allvarlig smitta och en risk för den enskilda medarbetaren. Därför är det viktigt att arbetsgivare fortsatt håller sig uppdaterade om det lokala smittläget, riskbedömer och vidtar åtgärder för att minimera smittspridning på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndigheten släpper allmänna restriktioner och ändrar råd då de bedömer att vaccinationstäckningen och effekterna av vaccinet är goda.
Det innebär dock inte att pandemin är över.
Arbetsgivaren har fortfarande ansvaret att jobba förebyggande
med smittrisker.

Många av dem som har kunnat jobba hemifrån planerar nu för att successivt återgå till kontoren.

Människor kommer röra sig mer ute i samhället, vilket betyder att de som arbetar i till exempel affärer, restauranger, kollektivtrafik och sjukvård kommer att komma i kontakt med fler personer.
Lokala riskbedömningar som utförs för att minska risk för smitta på arbetsplatserna kan leda till åtgärder som skiljer sig från de åtgärder som gäller på allmän plats.

Inför återgången till arbetsplatsen är det viktigt att göra en riskbedömning. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera.
Frågor att ta ställning till:
1. Har företaget en tydlig strategi för återgången till arbetsplatsen?
2. Är strategin kommunicerad till samtliga arbetstagare?
3. Finns en plan för hur regelbunden information och kommunikation med arbetstagarna ska ske?
4. Finns utrymme för arbetstagarna att prata om de eventuella förändringar som sker eller har skett på arbetsplatsen?
5. Har ni tagit fram information om förutsättningarna för arbete på arbetsplatsen och på distans?
6. Ingår undersökning av risk för coronasmitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?
7. Om arbetstagare arbetar på annan plats än arbetsplatsen, finns rutiner för att veta var de befinner sig?
8. Har arbetstagarna fått information om att man ska stanna hemma vid symptom på covid-19?
9. Sker täta avstämningar mellan chefer och arbetstagare om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
10. Tar ni hjälp av företagshälsovården om inte den egna kompetensen räcker till?
11. Finns en skriftlig handlingsplan för den riskbedömning som är gjord samt de åtgärder som ska sättas in?
12. Är riskbedömningen och handlingsplanen känd för samtliga arbetstagare?

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Elisabeth Wahlström, VD

Källa: Prevent. Arbetsmiljöverket