bildspel11
bildspel21
bildspel31

Attityder ett hinder för äldre på jobbet

2021-05-14

Åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden börjar tidigt - redan i 40-årsåldern - och slår hårt mot äldre som vill fortsätta jobba. Det är ett problem eftersom fler behöver jobba längre och det råder brist på kompetent arbetskraft i många branscher.

Oflexibla, teknikfientliga, långsamma och förändringsobenägna. Det är några vanliga omdömen om medarbetare över 55 år som drygt 900 kommunala chefer gett i en undersökning gjord av Delegationen för senior arbetskraft.
Även om medarbetarna också får positiva omdömen, som lojala, noggranna och socialt kompetenta, är det de negativa och stereotypa föreställningarna i samhället som gör att äldre har svårt att få fotfäste i arbetslivet.
- Blir du arbetslös har du redan från 40-års ålder svårare att komma tillbaka till arbetslivet. Och ju äldre du är desto mer stiger långtidsarbetslösheten, säger Clary Krekula, professor i sociologi vid Karlstads universitet.

Ålderismen finns ute på arbetsplatserna ock kan visa sig i lönesättning eller minskade möjligheter till vidareutbildning.
På större företag förekommer riktlinjer för att fasa ut äldre medarbetare och vid nedskärningar är det ofta äldre som får gå i förtid i så kallade "naturliga avgångar".
Dessutom är det inte ovanligt att äldre medarbetare får utstå gliringar och känner sig utanför på jobbet.
- Vi vet att det finns stora skillnader i attityder till äldre mellan olika arbetsplatser. På arbetsplatser med utbrett negativa attityder finns en större benägenhet att äldre lämnar arbetsplatsen säger Clary Krekula.

Diskrimineringsombudsmannen DO fick år 2019 in 149 anmälningar om åldersdiskriminering i arbetslivet. Den vanligaste orsaken var att man upplever att man blivit bortsållad i en rekryteringsprocess på grund av sin ålder. Men mörkertalet är stort.
- Det finns en gräns för hur länge man orkar hoppas. Det gnager sig in ocj påverkar självkänslan. Det vi ser i studier är att det får direkt konsekvenser för välbefinnandet, säger Clary Krekula.

Den negativa synen på äldre får också andra följer.
I Sverige framhålls behovet av senior arbetskraft som en förutsättning för att klara välfärden och pensionerna, enligt Clary Krekula.

Andra länder lyfter även fram frågor kring social inkludering, demokratioch rättvisa. Acceptansen för åldersbaserad diskriminering i samhället är också större än den är för till exempel könsdiskriminering.

- Det tog många decenier innan kvinnor sågs som en resurs på arbetsplatsen och man insåg att ett jämställt arbetsliv faktiskt är ett bättre arbetsliv, säger Anders Ferbe, ordförande för Delegationen för senior arbetskraft.

Vad kan man göra?
Mer kompetensutveckling för äldre och åldersmedvetet ledarskp är några förslag för att få fler att stanna längre i arbetslivet.
Förbättringar av
- arbetsmiljön,
- arbetsrotation,
- anpassade arbetsuppgifter.
och flexibla arbetstider är andra förslag.
Det viktigaste är många gånger det svåraste - nämligen att påverka människors attityder. Vi behöver ha en mer publik och omfattande diskussion om hur äldre kan bidra ttill samhällsekonomin, säger Anders Ferbe, delegationen för senior arbetskraft.

Så motverkar du ålderism på jobbet
- Ta upp problematiken på ledningsnivå och visa hur man som företag avse att bemöta ålderism

- Satsa på mentorskap - åt båda håll.
Om en yngre person får vara mentor åt en äldre, läggs prestigen snabbt åt sidan och i stället byggs förtroende i båda riktningarna

- Se över åldersformuleringar i all kommunikation som rör rekrytering. En enkel rad som "självklart ser vi positivt på sökande i alla åldrar" breddar genast talangbasen och vinner sympati från omgivningen.

- Uppmuntra och lyft fram interna utvecklingsmöjligheter för både yngre och äldre personal, det motiverar hela företaget. Den med mindre erfarenhet får lättare att staka ut en längre framtid inom företaget. Den med mer erfarenhet känner sig trygg i att det hela tiden finns möjligheter att lära nytt.

Elisabeth Wahlström, VD


Källa: Arbetsliv, Diskrimineringslagen