bildspel11
bildspel21
bildspel31

Fler konflikter i stora arbetsgrupper. Här bråkas det mest

2019-08-23

Ju större en arbetsgrupp är desto högre är både sjukfrånvaron och risken för konflikter, enligt en ny undersökning. Hur mycket medarbetare upplever att det bråkas skiljer sig även åt mellan olika branscher och mest konflikter finns i detaljhandeln.

Det finns en tydlig koppling mellan storleken på den arbetsgrupp vi arbetar i och hur vi mår på jobbet. Det visar en kartläggning som konsultföretaget Brilliant Future gjort av elva privata branscher i Sverige med hjälp av medarbetarenkäter.

I arbetsgrupper med fler än 40 anställda är korttidsfrånvaron t ex mer än dubbelt så hög som i grupper med upp till fem anställda, enligt kartläggningen av 141 arbetsgrupper. Redan i arbetsgrupper med mellan sex och tio medarbetare är sjukfrånvaron högre än i mindre grupper ? och växer sedan ju större grupperna är.

Det finns också ett starkt samband mellan gruppstorlek och hur medarbetare upplever konflikter på jobbet. I en arbetsgrupp med ett trettiotal personer är upplevelsen av konflikter dubbelt så stor som i en arbetsgrupp med ca fem personer.

Enligt kartläggningen skiljer det sig också mellan olika branscher hur anställda upplever arbetsklimatet.
I branscher som detaljhandel och grossistverksamhet upplever flest medarbetare att det finns konflikter som påverkar deras arbete negativt, de utgöres av ca 16 procent..

Enligt analyschefen på Brilliant Future, Sofie Johansson, finns det flera orsaker till att de branscherna sticker ut. Hon menar att
inom detaljhandeln och grossistverksamheten ser vi större arbetsgrupper än i flera andra branscher, även om de inte har de allra största grupperna. Vi ser också att ledarskapet inte alls upplevs som lika starkt i de här branscherna. Ytterligare en sak som vi vet påverkar hur man upplever konflikter är arbetsfördelningen och denna fungerar som allra sämst inom just grossistverksamhet.

De branscher som har lägst andel konflikter i undersökningen är fastighetsförvaltning och konsultverksamhet. Där upplevde bara 6 procent besvärande konflikter. Antal svar som kommit in skiljer sig dock åt mellan branscherna.

Företag och organisationer behöver förstå hur organisatoriska aspekter, som gruppstorlek, faktiskt påverkar den upplevda arbetsmiljön. Här har högsta ledningsgruppen ett ansvar att t ex se över gruppernas sammansättning och storlek för att ge cheferna en ärlig chans att vara riktigt bra chefer. Det är inte rimligt i stora grupper, eftersom det då är omöjligt att se alla medarbetare, att ge feedback och vara tydlig för alla, säger Sofie Johansson.

Drygt 100 000 personer som svarade på frågan "Är din arbetsgrupp fri från konflikter sompåverkar arbetet negativt? som utgjorde underlaget till konsekvenssammanfattningen.
Fem branscher där medarbetarna tycker att det bråkas mest
Detaljhandel 16 procent
Grossistverksamhet 16 procent
Transport 15 procent
Tillverkning 14 procent

Elisabeth Wahlström VD

Källa Du & Jobbet
2019 - 05